KONKURS + TivoltGames

Zgadnij ile kilometrów przejechał firmowy samochód MediaARENA.

REGULAMIN KONKURSU

„Zgadnij ile kilometrów przejechał firmowy samochód MediaARENA."

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zgadnij ile kilometrów przejechał firmowy samochód MediaARENA. ”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór osoby, która poda stan licznika przejechanych kilometrów firmowego samochodu MediaARENA na dzień 29 listopada 2013 11:00, która będzie odpowiedzią na pytanie konkursowe „Zgadnij ile kilometrów przejechał firmowy samochód MediaARENA. ”. Konkurs odbywa się za pośrednictwem podstrony konkursowej Media ARENA , http://konkursy.MediaArena.pl .

§ 2
Organizatorem Konkursu jest Media Arena Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. W. Łokietka 48, 31-334 Kraków.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://konkursy.MediaArena.pl dla fanów profilu Media ARENA w serwisie Facebook.com od dnia 29.11.2013.

§ 4
Konkurs trwa od 29.11.2013 do 6.12.2013 r.
II. UCZESTNICY KONKURSU


§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które są fanami profilu Media ARENA na Facebooku i wyślą na podany adres e-mail krótki tekst będący odpowiedzią na pytanie „Zgadnij ile kilometrów przejechał firmowy samochód MediaARENA?” zwany dalej "Odpowiedzią konkursową".

§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Media Arena Sp. z o.o.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
etap 1.: 29.11.2013 - 6.12.2013 - zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez wysyłanie Odpowiedzi Konkursowych na podany adres e-mail, wśród których jury dokona wyboru najbliższych odpowiedzi (liczy się kolejność zgłoszeń).
etap 2.: 7.12.2013 – 13.12.2013 – wybór najbliższych odpowiedzi przez Jury oraz opublikowanie listy zwycięzców.

§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
mieć status fana profilu Media ARENA na Facebooku
zapoznać się z Regulaminem Konkursu
wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe na adres podany na głównej stronie konkursu http://konkursy.MediaArena.pl .
2. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani Media ARENA na Facebooku.
3. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi może mieć maksymalnie 1000 znaków i nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu.
4. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów.
5. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest odgadnięcie stanu licznika przejechanych kilometrów przez firmowy samochód MediaARENA na dzień 29 listopada 2013 11:00 .
6. W Konkursie nagradzane są odpowiedzi podające najbliższą liczbę kilometrów.
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie tekstu Odpowiedzi Konkursowej od 29.11.2013 r. od godz. 11.00 do 6.12.2013 r., do godziny 00:00.
8. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko 1 odpowiedź konkursową o maksymalnej liczbie znaków 1000.
9. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
10. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 20.12.2013 r.
12. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane w serwisie http://konkursy.MediaArena.pl przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
13. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród poprzez kuriera. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.
IV. NAGRODY


§ 10
W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów, o kolejności wręczania których zadecyduje jury konkursowe:
2 nagrody główne: Logitech g700
3 nagrody dodatkowe: Battlefield 4 + DLC Chińska Nawałnica
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 11
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie http://konkursy.MediaArena.pl oraz http://www.facebook.com/MediaArena przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://konkursy.MediaArena.pl
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

MediaARENA © copyright 2013. all rights reserved