KONKURS + TivoltGames

Wygraj podkładki SteelSeries QcK Mini Dota 2 z autografem Tivolta!

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj podkładki SteelSeries QcK Mini Dota 2 z autografem Tivolta!"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj podkładki SteelSeries QcK Mini Dota 2 z autografem Tivolta! ”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najoryginalniejszego i najzabawniejszego tekstu, który będzie odpowiedzią na pytanie konkursowe „Wygraj podkładki SteelSeries QcK Mini Dota 2 z autografem Tivolta! ?”. Konkurs odbywa się za pośrednictwem podstrony konkursowej Media ARENA , http://konkursy.MediaArena.pl .

§ 2
Organizatorem Konkursu jest Media Arena Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. W. Łokietka 48, 31-334 Kraków.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://konkursy.MediaArena.pl dla fanów profilu Media ARENA w serwisie Facebook.com od dnia 09.09.2013.

§ 4
Konkurs trwa od 09.09.2013 do 22.09.2013 r.
II. UCZESTNICY KONKURSU


§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Media ARENA na Facebooku i wyślą na podany adres e-mail krótki tekst będący odpowiedzią na pytanie „JAKIE ZALETY MA WEDŁUG CIEBIE SPRZĘT DLA GRACZY?” zwany dalej "Odpowiedzią konkursową".

§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Media Arena Sp. z o.o.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
etap 1.: 09.09.2013 - 22.09.2013 - zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez wysyłanie Odpowiedzi Konkursowych na podany adres e-mail, wśród których jury dokona wyboru najoryginalniejszych odpowiedzi.
etap 2.: 23.09.2013 – 29.09.2013 – wybór najciekawszych odpowiedzi przez Jury oraz opublikowanie listy zwycięzców na profilu .

§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
mieć status fana profilu Media ARENA na Facebooku
zapoznać się z Regulaminem Konkursu
wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe na adres podany na głównej stronie konkursu http://konkursy.MediaArena.pl .
2. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani Media ARENA na Facebooku.
3. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi może mieć maksymalnie 1000 znaków i nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu.
4. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów.
5. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie zabawnej i oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.
6. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe teksty.
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej od 09.07.2013 r. od godz. 12.00 do 22.07.2013 r., do godziny 00:00.
8. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko 1 odpowiedź konkursową o maksymalnej liczbie znaków 1000.
9. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
10. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 29.09.2013 r. o godzinie 15:00.
12. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu Media ARENA przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
13. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród poprzez kuriera. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.
IV. NAGRODY


§ 10
W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów, o kolejności wręczania których zadecyduje jury konkursowe: 5 nagród głównych: podkładka SteelSeries QcK Mini Dota 2 z autografem Tivolta!
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 11
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie http://konkursy.MediaArena.pl oraz http://www.facebook.com/MediaArena przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Media ARENA w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://konkursy.MediaArena.pl
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

MediaARENA © copyright 2013. all rights reserved