KONKURS

FotoKONKURS Wakacyjny

REGULAMIN KONKURSU

„FOTOKONKURS URODZINOWY"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „FOTOKONKURS URODZINOWY”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszych, najbardziej oryginalnych zdjęć, zamieszonych w komentarzach w poście konkursowym, które będzie warunkiem uczestnictwa w konkursie. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony firmowej - FanPage w serwisie www.facebook.com // www.facebook.com/MediaArena/.

§ 2
Organizatorem Konkursu jest B2B ARENA Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Wadowicach os. Kopernika 2 lok. 93 34-100 Wadowice.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla fanów profilu Media ARENA w serwisie Facebook.com.

§ 4
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związany.

§ 4
Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu konkursu/promocji. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

§ 4
Konkurs składa się z 3 etapów i trwa łącznie od 1.07.2019 do 13.07.2019 r.
II. UCZESTNICY KONKURSU


§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które są fanami profilu Media ARENA na Facebooku oraz wykonają zadania konkursowe zawarte w poście konkursowym.

§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być obecni i byli pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą
3 osoby ze strony B2B ARENA Sp. z o.o. Sp. komandytowa
2. Konkurs składa się z TRZECH etapów:
etap 1.: 1.07.2019 - 10.07.2019 - zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez umieszenie pod postem konkursowym autorskiego zdjęcia na którym przedstawione będzie jak dana osoba / osoby radzą sobie z gorącymi temperaturami podczas urlopu / wakacji / czasu wolnego.
etap 2.: do 13.07.19 – publiczne głosowanie użytkowników na nadesłane zdjęcia poprzez pozostawienie reakcji pod danym zdjęciem ( „Lubię to”, „Super” „Ha Ha” „Wow” „Przykro mi” „Wrr”) – każda reakcja jest równoznaczna ze sobą.
etap 3.: 13.07.19 – 15.07 .19 wybór przez jury zwycięzcy spośród 40 zgłoszeń konkursowych, które uzyskały największą liczbę reakcji (największa liczba like'ów / reakcji nie jest równoznaczna z wygraną).

§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
mieć status fana profilu Media ARENA na Facebooku, zapoznać się z Regulaminem Konkursu, wykonać zadania konkursowe dokłdnie opisane w poście konkursowym opublikowanym na fanpage'u MediaArena.
2. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani Media ARENA na Facebooku.
3. Zgłoszony do Konkursu odpowiedzi / komentarze nie mogą zawierać treści uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Zgłoszenia zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu.
4. Konkurs jest moderowany. Każde zgłoszonie, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowane przez moderatorów.
5. W Konkursie nagradzane są autorskie, najciekawsze i najbardziej pomysłowe zdjęcie.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie autorskiego zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym od 1.07.2019 r. od godz. 12:00 do 10.07.2019 r., do godziny 23:59
7. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać dowolną ilość zdjęć konkursowych.
8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcie w komentarzu jest jego autorstwa.
9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 15.07.2019 r.
11. Imię i nazwisko laureata zostanie opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu Media ARENA przez Osoby powołane przez Organizatora.
12. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród poprzez kuriera. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.
IV. NAGRODY


§ 10
W konkursie przewidziano następującą nagrodę
Basen BestWAY 400 x 211 x 81cm

oraz nagrody pocieszenia:
- 2x Flamingi do pływani
- 2X Leżak MediaARENA
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 11
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie http://www.facebook.com/MediaArena przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Media ARENA w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://konkurs.mediaarena.pl/foto-konkurs-basen.html
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

MediaARENA © copyright 2019. all rights reserved